येया: पुन्हीका अवसरमा शनिबार राति मध्यपुर थिमि दिगु भैरव मन्दिर «

येया: पुन्हीका अवसरमा शनिबार राति मध्यपुर थिमि दिगु भैरव मन्दिर

uh’ >]i7 OGb|hfqfdf bLk;lxtsf] c4{ rG›fsf/ Eo] af]sL gu/ kl/qmddf dWok’/ lyld, @% ebf} M o]ofM k’GxL -OG›hfqf_ sf cj;/df zlgaf/ /flt dWok’/ lyld lbu’ e}/j dlGb/ cufl8sf] 8anLdf lha|f] 5]8]/ !& j6f bLk;lxtsf] c4{ rG›fsf/ Eo] af]sL gu/ kl/qmdf ub}{ jL/]G› eQm uh’ >]i7 . dWok’/ lyldsf] b’O{kf]v/L, afns’df/L, z+vrf]s, ;”o{jgfos gkfsf] blIf0f af/fxL, kl/qmdf u/]/ k’gM dWok’/ lyldsf] rkfrf], afxfvf, gub]z, af]8] x’Fb} afns’df/L dlGb/df l;of] lgsflnPsf] luof] . sl/a @) s]hLsf] c4{ rG›fsf/ Eo] -bLk_ sfFwdf af]s]/ sl/a $ 306f gu/sf] ljleGg 7fpF kl/qmdf ul/Psf] lyof] . o;cl3 @)&$ df klg pxfFn] g} lhj|f] 5]8]sf lyP . tl:a/ M /Tg >]i7÷ /f;;

येया: पुन्ही (इन्द्रजात्रा) का अवसरमा शनिबार राति मध्यपुर थिमि दिगु भैरव मन्दिर अगाडिको डबलीमा जिब्रो छेडेर १७ वटा दीपसहितको अर्धचन्द्राकार भ्ये बोकी नगर परिक्रमा गर्दै वीरेन्द्र भक्त गजु श्रेष्ठ । मध्यपुर थिमिको दुईपोखरी, बालकुमारी, शंखचोक, सूर्यवनायक नपाको दक्षिण बाराही परिक्रमा गरेर पुन: मध्यपुर थिमिको चपाचो, बाहाखा, नगदेश, बोडे हुँदै बालकुमारी मन्दिरमा सियो निकालिएको गियो । करिब २० केजीको अर्धचन्द्राकार भ्ये (दीप) काँधमा बोकेर करिब ४ घण्टा नगरका विभिन्न ठाउँ परिक्रमा गरिएको थियो । यसअघि २०७४ मा पनि उनले नै जिब्रो छेडेका थिए । तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ/ रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्