नहर मर्मतमा श्रमदान «

नहर मर्मतमा श्रमदान

gx/ dd{tdf >dbfg DofUbL, @^ c;f/ M DofUbLsf] a]gL gu/kflnsf–!, /Tg]rf}/sf] t]O; ;fn] l;FrfO cfof]hgfsf] gx/ dd{tsf nflu >dbfg ub}{ :yfgLojf;L . tl:a/M ;Gtf]if uf}td÷/f;;

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१, रत्नेचौरको तेइससाले सिँचाइ आयोजनाको नहर पहिरोले भत्काएपछि मर्मतका लागि श्रमदान गर्दै स्थानीयबासी । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्