कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ मा बेतबास लघू उद्योग सञ्चालन गरेका स्थानीय सागर क्षेत्री । «

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ मा बेतबास लघू उद्योग सञ्चालन गरेका स्थानीय सागर क्षेत्री ।

ljb]zsf] nfv sdfO 5f8]/ a]taf; pBf]u ;~rfng s~rgk’/, @% c;f/ M s~rgk’/sf] eLdbQ gu/kflnsf–!* df a]taf; n3″ pBf]u ;~rfng u/]sf :yfgLo ;fu/ If]qL . tLg aif{ j}b]lzs /f]huf/Lsf] l;nl;nfdf o’PO{ k’u]sf If]qLn] dfl;s ? 8]9 nfvsf] /f]huf/L 5f8]/ oxfF pBf]u ;~rfng u/]/ dgUo cfDbfgL ub}{ cfPsf 5g . tl:a/ M z]/axfb’/ l;+x÷ /f;;

तीन वर्ष वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युएई पुगेका क्षेत्रीले मासिक डेढ लाखको रोजगारी छाडेर यहाँ उद्योग सञ्चालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । तस्बिर ः रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्