म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ स्थित कोप्रे झरनामा रमाउँदै युवक–युवती । «

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ स्थित कोप्रे झरनामा रमाउँदै युवक–युवती ।

sf]k|] em/gfdf /dfpFb} o’js–o’jtL un]Zj/ @@ ;fpg M DofUbLsf] a]gL gu/kflnsf–# l:yt sf]k|] em/gfdf /dfpFb} o’js–o’jtL . sf]k|] em/gf kl5Nnf] gofF uGtJo :ynsf] ?kdf ljsf; ePsf] 5 . tl:a/ M w|’j;fu/ zdf{÷/f;;

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–३ स्थित कोप्रे झरनामा रमाउँदै युवक–युवती । पछिल्लो समय कोप्रे झरना नयाँ गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास भएको छ । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्