Logo

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ लाब्दीस्थित भोटेश्वारामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन आएका ज्येष्ठ नागरिक ।

;fdflhs ;’/Iff eQf lng cfPsf Ho]i7 gful/s bdf}nL, @ ;fpg M tgx’Fsf] cfFa’v}/]gL ufpFkflnsf–%, nfAbL ef]6]Zjf/fdf ;fdflhs ;’/Iff eQf lng cfPsf Ho]i7 gful/s . j8f sfof{nosf] ;xhLs/0fdf 6f]nd} k’u]/ ;fdflhs ;’/Iff eQf ljt/0f ul/Psf] 5 . tl:a/ M s[i0f Gof}kfg]÷/f;;

वडा कार्यालयको सहजीकरणमा टोलमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ । तस्बिर : कृष्ण न्यौपाने/राससgg

प्रतिक्रिया दिनुहोस्