दुई जिल्ला जोड्ने मोटरेबल पुल «

दुई जिल्ला जोड्ने मोटरेबल पुल

b’O{ lhNnf hf]8g] df]6/]an k’n km’lªnª, !$ sflts M tfKn]h’ª / kfFry/ lhNnfdf ;8s ;~hfnn] hf]8g] OG›jtL vf]nf dfly agfPsf] df]6/]an k’n . oxL df]6/]jn k’n x’Fb} ljZjsf] t];|f] cUnf] s~rghª3f lxdfn k’Ug] ul/G5 . tl:a/M lbns’df/ lnDa”÷/f;;

दुई जिल्ला जोड्ने मोटरेबल पुल : ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा सडक सञ्जालले जोड्ने इन्द्रावती खोलामाथि बनाएको मोटरेबल पुल । यही मोटरेबल पुल हुँदै विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमाल पुग्ने गरिन्छ । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्