ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ नगरपालिका—४ मा रहेको उत्तम अल्लो कपडा उद्योगमा कपडा बुन्दै एक उद्यमी महिला । «

ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ नगरपालिका—४ मा रहेको उत्तम अल्लो कपडा उद्योगमा कपडा बुन्दै एक उद्यमी महिला ।

cNnf]sf] sk8f a’Gb} Ps pBdL km’lªnª, !# sflQs M tfKn]h’ªsf] ;b/d’sfd km’lªnª gu/kflnsf—$ cjl:yt pQd cNnf] sk8f pBf]udf cNnf]sf] sk8f a’Gb} Ps pBdL dlxnf . tl:a/M lbns’df/ lnDa”÷/f;;

ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङ नगरपालिका—४ मा रहेको उत्तम अल्लो कपडा उद्योगमा कपडा बुन्दै एक उद्यमी महिला । तस्बिर: रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्