मोरङको सुन्दरहरैंचास्थित विराटचोकमा बिक्रीका लागि राखिएको ढाकाटोपी । «

मोरङको सुन्दरहरैंचास्थित विराटचोकमा बिक्रीका लागि राखिएको ढाकाटोपी ।

9fsf 6f]kLsf] Jokf/ ;’Gb/x/}Frf, @) c;f]h M df]/ªsf] ;’Gb/x/}Frfl:yt lj/f6rf]sdf laqmLsf nflu /flvPsf] 9fsf6f]kL . tl:a/ M dl0f/fd bfxfn ÷/f;;

मोरङको सुन्दरहरैंचास्थित विराटचोकमा बिक्रीका लागि राखिएको ढाकाटोपी । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्