ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका—७ अवस्थित सोनी ढाका कपडा उद्योगमा दसैं खर्च जुटाउन ढाकाको कपडा बुन्दै उद्यमी महिला । «

ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका—७ अवस्थित सोनी ढाका कपडा उद्योगमा दसैं खर्च जुटाउन ढाकाको कपडा बुन्दै उद्यमी महिला ।

b;}}Fvr{ h’6fpFg 9fsfsf] sk8f a’Gb} km’lªnª, !) c;f]h M tfKn]h’ªsf] km’lªnª gu/kflnsf—& cjl:yt ;f]gL 9fsf sk8f pBf]udf b;}Fvr{ h’6fpg 9fsfsf] sk8f a’Gb} pBdL dlxnf . tl:a/ M lbns’df/ lnDa”÷/f;;

ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका—७ अवस्थित सोनी ढाका कपडा उद्योगमा दसैं खर्च जुटाउन ढाकाको कपडा बुन्दै उद्यमी महिला । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्