‘एमालेमा राजा–महाराजाको गन्ध आएपछि नयाँ पार्टी खोलेँ’ «

‘एमालेमा राजा–महाराजाको गन्ध आएपछि नयाँ पार्टी खोलेँ’

sf7df8f}F, $ ;fpgM cled’vLs/0f sfo{qmddf cWoIf g]kfn g]kfn sDo’lgi6 kf6L{ -PsLs[t ;dfhjfbL_ af6 :yfgLo txdf lgjf{lrt hgk|ltlglwx?sf] cled’vLs/0f sfo{qmddf dGtJo JoQm ug'{x’Fb} cWoIf Pjd k”j{k|wfgdGqL dfwjs’df/ g]kfn . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फुटाएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को स्कुल विभागले आयोजना गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा फुटाएपछिका दिनमा पनि पार्टीलाई एकतावद्ध गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले नेकपा एमालेमा राजा, महाराजाको गन्ध आएपछि आफूले नयाँ पार्टी गठन गरेको बताए । अध्यक्ष नेपालले ओलीले अहमता देखाएकै कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भइरहेको बताए ।
अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनको गीत बढी गाएका कारण स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको ठोकुवा गरे । उनले गठबन्धनको भरोसा बढी गर्नाले र अरुको सहारामा बाँच्ने बानीले पार्टीलाई नोक्शान पु¥याएको बताए । अध्यक्ष नेपालले आफ्नै तयारीमा स्थानीय तहको निर्वाचन लडेको भए धेरै ठाउँमा चुनाव जित्ने दाबी गरे । उनले चुनाव जित्ने ठाउँको संख्यामा वृद्धि मात्र नभई चुनाव चिन्हको पनि प्रचार हुने बताए । अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा धेरै सिट ल्याउनका लागि तयरीमा जुट्न आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सिट बढ्ने दाबीसमेत गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्