Logo

बैतडीको देहिमाडौंमा बिक्रीका लागि राखिएको जडिबुटी ।

hl8a’6L laqmL ul/Fb} a}t8L, @) c;f]h M a}t8Lsf] b]lxdf8f}Fdf laqmLsf nflu /flvPsf] hl8a’6L . tl:a/M ljgf]b l;+x lji6÷/f;;

बैतडीको देहिमाडौंमा बिक्रीका लागि राखिएको जडिबुटी । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्