माछा बजार «

माछा बजार

df5f ahf/ ;’g;/L, #) ebf} . ;’g;/Lsf] sf];L ufpFkflnsfl:yt nf}sxL ahf/df laqmLsf nflu /flvPsf df5f . of] ahf/df ;Ktsf];L gbL tyf :yfgLo df5f ls;fgn] pTkfbg u/]sf df5f kfOG5 . tl:a/ M gjLg u8tf}nf, /f;;

सुनसरीको कोसी गाउँपालिकास्थित लौकही बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका माछा । सप्तकोसी नदी तथा स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका माछा यहाँ पाइन्छ । तस्बिर : नवीन गड्तौला/रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्