Logo

मध्यपुर थिमिको नीति तथा कार्यक्रम कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित

efbufpF, & c;f/ . dWok’/lyld gu/kflnsfsf] kfFrf}+ gu/;efdf cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmd k|:t’t ub}{ pkk|d’v c~hgfb]jL dlwsdL{ . t:jL/ M nIdL uf?, /f;;

मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीले सभामा कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यान दिँदै अस्पतालमा बालबालिकाका लागि बिशेष वार्ड, वडाको सिफारिसमा नेपाल केरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क, बोडेस्थित कृषि बिकास बैंक तालिम प्रतिष्ठान केन्द्रमा सञ्चालित आइसोलेसन केन्द्रमा अक्सिजन सहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था र नगरभित्रका गरिब असाहयको कोभिडको निःशुल्क उपचार तथा कोभिड विरूद्धको खोप खरिदमा प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

वडास्तरीय बजेटबाटै लक्षित वर्गका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराउने, मापदण्ड पूरा भएका विद्यालयलाई कक्षा १ देखि ९ सम्म कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, उपभोक्ताको काम कारबाही व्यवस्थित पारदर्शि र नतिजामूलक बनाउन उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाइने छन् ।

नगर प्रवक्ता राम थापामगरका अनुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी उपभोग गर्न वडा स्तरबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने, नेपाली सैनिक ब्यारेक गठ्ठाघरदेखि मनोहरा पुल सम्म तीन बस बिसौनीमा विश्रामस्थल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । उनले नगरभित्र फोहोरको वर्गीकरण गरी सङ्कलन वडास्तरबाटै गरिने, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ अनुसार स्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीको स्तर बृद्धि र समायोजन यसै वर्षदेखि शुरुआत गर्ने, वडास्तरबाट नै खेलकुद गतिबिधिको लागि बजेट विनियोजन गर्ने, राधे–राधे, गठ्ठाघर र सानोठिमीमा मेट्रो एम्बुलेन्स सेवा सुचारू गर्ने, ऐतिहासिक सिद्धिकाली मन्दिर परिसरको दक्षिण–पूर्वी भागमा सञ्जिबनी उद्यान निर्माण गर्ने, घर नक्सा पास प्रक्रियालाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउनलाई अनलाईन सेवा ईबिपिएस प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने रहेका बताए ।

यसैगरी काँलाडोल–बुढाथोकी गाउँ, हनुमन्ते, मनोहरा–निलबाराही लगायतका स्थानमा जग्गा एकिकरण आयोजनाका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यान्वयन गर्ने, करको दर बृद्धि नगरी करको दायरालाई फराकिलो पार्दै व्यवसाय दर्ता अभियान चलाउने नीति नगरपालिकाले लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्