पाइपलाइन विस्तार र भण्डारणका लागि १० अर्ब लागत «

पाइपलाइन विस्तार र भण्डारणका लागि १० अर्ब लागत

af/f, @$ ebf} -/f;;_ M af/fsf] cdn]vu~hl:yt O{Gwg e08f/0fsf nflu lgdf{0f ul/Psf] kfO{knfO{g . ef/tsf] df]ltxf/Lb]lv g]kfnsf] cdn]vu~hl:yt k]6«f]lnod kbfy{ cfoftsf nflu tof/ ul/Psf] k|zf]wg If]q …k|f];]l;ª Pl/ofÚ . df]ltxf/L cdn]vu~h k]6«f]lnod kfO{knffO{gdfkm{t dªunaf/b]lv l8hn NofpFb} 5 . kfO{knfO{g dfkm{t k|lt306f b’O{ nfv ln6/ cfpg] atfOPsf] 5 . /Tg >]i7

बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरी भण्डारण गृहसमेत निर्माण गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।
नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)को संयुक्त प्राविधिक टोलीले यो लागत निकालेको हो । पाइपलाइन निर्माणका लागिमात्रै २ करोड ७४ करोड भारतीय रुपैयाँ लागत लाग्ने अध्ययनन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चितवनको लोथरमा रहेको २४ बिघा जग्गामा ग्रिनफिल्ड र टर्मिनल निर्माणको लागि ६ अर्ब १८ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म सफलतापूर्वक पाइपलाइन विस्तार गरी डिजेल आयात गरिररहेको निगमले दोस्रो चरणमा चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्न लागेको हो । प्राविधिक टोलीले पेट्रोलियम पाइपलाइनको अध्ययन गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
दुई देशबीच सम्झौता भएपछि दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अमलेखगन्जदेखि लोथरसम्म ६२ किलोलिटर दूरीमा पाइपलाइन विस्तार हुनेछ । अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि दुई देशबीच सम्झौता हुनेछ ।
यसअघि सम्पन्न मोतिहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमै पाइप जोडेर लोथरसम्म विस्तार गरिने भएको छ । पाइपलाइनबाट ढुवानी गरिएको तेल भण्डारण गर्नका लागि लोथरमा एक लाख ३ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ । जसमा डिजेलका तीन, पेट्रोलका दुई, हवाई इन्धनका दुई र मटीतेलका एक गरी आठवटा ट्यांकर रहने छन् ।
यसअघि नै बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणबारे नेपाल–भारतबीच आपसी सहमति भइसकेको छ । डेढ वर्षदेखि मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म डिजेलमात्र आइरहेको अवस्थामा आईओसीले मोतिहारीमा पेट्रोल भण्डारण गरी सोही पाइपलाइनमा पेट्रोल पठाउन भर्टिकल ट्यांकी निर्माण गरेको छ ।
अमलेखगञ्जमा पनि पेट्रोल भण्डारण गर्ने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको आयल निगम अमलेखगञ्ज प्रादेशिक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्