सार्वजनिक–निजी साझेदारी «

Tag: सार्वजनिक–निजी साझेदारी

माटो सुहाउँदो सार्वजनिक–निजी साझेदारी

कुनै एक देशको सहयोग लियो, त्यसको दास भयो भनिन्छ । ऋण लिनुप-यो, देश बेच्यो अनि

सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रमको आवश्यकता

नेपालमा बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरणसँगै बढिरहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाहरूको मागलाई स्थानीय निकायहरू र सरकारद्वारा