सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण «

Tag: सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका प्रयासहरू

सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको रकमलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो