समायोजित कर्मचारी «

Tag: समायोजित कर्मचारी

समायोजित कर्मचारीलाई हाजिर नगराए अनुदान रोक्का

संघीय सरकारले नेपालको संविधान र संघीय कानुनअनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराए अनुदान

स्वतः समायोजित कर्मचारीको तह मिलानमा कानुन अभाव

साविकका स्थानीय निकायमा स्थायी नियुिक्त पाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्वतःसमायोजित कर्मचारी समायोजन