संघीय सहकारी विभाग «

Tag: संघीय सहकारी विभाग

सहकारीमा सेवा शुल्क तोक्ने विभागको तयारी

सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्कमा सीमा तोक्नका लागि संघीय सहकारी विभागले तयारी