व्यवस्थापनका विद्यार्थी «

Tag: व्यवस्थापनका विद्यार्थी

व्यवस्थापनका विद्यार्थीको रोजगारदातासँग अन्तक्रिया

पेशागत जानकारी उपलब्ध गराउनुको साथै शंकरदेव क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थीहरुलाई एउटै सुत्रमा बाँध्ने अवसरको रुपमा शंकरदेव