प्रदेशमा करार कर्मचारी «

Tag: प्रदेशमा करार कर्मचारी

प्रदेशमा करार कर्मचारी

संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीले अहिलेसम्म पनि कामकाज नगर्दा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने विभिन्न काममा बाधा अवरोध