नेपालमा महिला «

Tag: नेपालमा महिला

नेपालमा महिला उद्यमशीलताको महत्व तथा आवश्यकता

उद्यमी शब्दको मूल अर्थ हो, यस्तो आर्थिक नेता जो, नयाँ वस्तुहरू, नयाँ प्रविधि तथा पूर्तिका