नमूना कृषि गाउँ «

Tag: नमूना कृषि गाउँ

नमूना कृषि गाउँ छनोट

गण्डकी प्रदेश सरकारले गोरखाका चार गाउँमा ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ’ कार्यक्रम लागू गर्ने भएको

चार ठाउँ : ‘नमूना कृषि गाउँ’

गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ’ का लागि तनहुँका चार गाउँको