एकै ठाउँबाट सेवा दिन काठमाडौँ प्लाजा सर्दै महानगर «