सुनसरीको इनरुवामा बिक्री गर्न लैजान जुट ट्रयाक्टरमा लोड गर्दै मजदुर । «

सुनसरीको इनरुवामा बिक्री गर्न लैजान जुट ट्रयाक्टरमा लोड गर्दै मजदुर ।

;’g;/L, @% c;f]h h’6 laqmL ug{ ahf/ k7fpg] tof/L ;’g;/Lsf] Og?jfdf laqmL ug{ n}hfg h’6 6«ofS6/df nf]8 ub}{ dhb’/ . tl:a/ M gjLg u8tf}nf÷ /f;;

सुनसरीको इनरुवामा बिक्री गर्न लैजान जुट ट्रयाक्टरमा लोड गर्दै मजदुर । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्