Logo

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा अस्थायी पुल बनाइँदै ।

c:yfoL k’n ;~rfngsf] tof/L d]nDrL, @@ c;f]h . dªunaf/b]lv k/]sf] clj/n jiff{sf sf/0f d]nDrLdf /x]sf] c:yfoL k’n aGb ePsf] lyof] . bz}+ dfg]/ kmls{g]x¿sf] nflu ;xhtfsf nflu c:yfoL k’n ;~rfng ug{ nfu]sf] d]nDrL gu/kflnsfn] hgfPsf] 5 . tl:a/ M ls/0f yfkf, /f;;

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा अस्थायी पुल बनाइँदै । मंगलबारदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण त्यहाँको पुल बन्द भएको थियो । दसैं मानेर फर्किनेहरूको सहजताका लागि अस्थायी पुल सञ्चालन गर्न लागिएको मेलम्ची नगरपालिकाले जनाएको छ । तस्बिर: रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्