ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका–४ स्थित अल्लो कपडा उद्योगमा आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउन तानमा अल्लोको कपडा बुन्दै बालक । «

ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका–४ स्थित अल्लो कपडा उद्योगमा आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउन तानमा अल्लोको कपडा बुन्दै बालक ।

k9fO{ vr{ h’6fpg sk8f a’Gb} afns km’ªlnª, ( c;f]hM tfKn]h’ªsf] km’ªlnª gu/kflnsf—$ l:yt Ps cNnf] sk8f pBf]udf cfˆgf] k9fO{ vr{ h’6fpg tfgdf cNnf]sf] sk8f a’Gb} afns . tl:a/M lbns’df/ lnDa”÷/f;;

ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिका–४ स्थित अल्लो कपडा उद्योगमा आफ्नो पढाइ खर्च जुटाउन तानमा अल्लोको कपडा बुन्दै बालक । तस्बिर: दिलकुमार लिम्बू/रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्