Logo

शङ्खरापुर नगरपालिकाले नगर प्रमुखसँग नि:शुल्क घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

lgMz’Ns 3/b}nf] :jf:Yo ;]jf sfo{qmd sf7df8f}F, * c;f]h M zªv/fk’/ gu/kflnsfn] gu/ k|d’v;Fu lgMz’Ns 3/b}nf] :jf:Yo ;]jf sfo{qmd ;’? u/]kl5 gu/kflnsfsf] b’u{d e]u j8f g+= ! l:yt l;Gw’kfNrf]s;Fu ;Ldf hf]l8Psf] 5fke~Hofªdf :yfgLojf;Lsf] :jf:Yo k/LIf0f ub}{ :jf:YosdL{ . tl:a/ M k”0f{k|;fb ld>÷/f;;

शङ्खरापुर नगरपालिकाले नगर प्रमुखसँग नि:शुल्क घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सुरु गरेपछि नगरपालिकाको दुर्गम भेग वडा नं. १ स्थित सिन्धुपाल्चोकसँग सीमा जोडिएको छापभञ्ज्याङमा स्थानीयवासीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै स्वास्थ्यकर्मी । तस्बिर : पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्