कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–३ नन्दगाउँका राना थारू समुदायका युवा दोदा नदीमा जाल हानेर माछा मार्दै । «

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–३ नन्दगाउँका राना थारू समुदायका युवा दोदा नदीमा जाल हानेर माछा मार्दै ।

df5f dfg{ hfn xfGb} yf? o’jf s~rgk’/, % c;f]h M nfnemf8L ufpFkflnsf– # gGbufpFsf /fgf yf¿ ;d’bfosf o’jf bf]bf gbLdf hfn xfg]/ df5f dfb}{ . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?÷/f;;

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–३ नन्दगाउँका राना थारू समुदायका युवा दोदा नदीमा जाल हानेर माछा मार्दै । तस्बिर: राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्