सुनसरीको इनरूवास्थित बिहीबारेमा माटोका सामग्री सुकाउँदै स्थानीय कुमाले । «

सुनसरीको इनरूवास्थित बिहीबारेमा माटोका सामग्री सुकाउँदै स्थानीय कुमाले ।

;Í6df s’dfn]sf] k’Vof}{nL k];f ;’g;/L, @% ebf} M ;’g;/Lsf] Og¿jfl:yt laxLaf/]df df6f]sf ;fdu|L ;’sfpFb} :yfgLo s’dfn] . cfw’lgs tyf Knfl:6ssf ;fdu|Lsf] k|of]u a9]/ df6f]sf] efF8fs’F8fsf] ahf/ 36]kl5 oxfFsf cfwfh;f] s’dfn]n] k’Vof}{nL k];f 5f8]sf 5g . tl:a/ M gjLg u8tf}nf÷/f;;

सुनसरीको इनरूवास्थित बिहीबारेमा माटोका सामग्री सुकाउँदै स्थानीय कुमाले । आधुनिक तथा प्लास्टिकका सामग्रीको प्रयोग बढेर माटोको भाँडाकुँडाको बजार घटेपछि अधिकांश कुमालेले पुख्र्यौली पेसाबाट विस्थापित भएका छन् । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्