भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई मानार्थ महारथीको दर्जा «

भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई मानार्थ महारथीको दर्जा

sf7df8f}F, @) ebf} . /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L ;f]daf/ /fi6«klt ejg zLQn lgjf;df cfof]lht ef/tLo ;]gfsf :yn ;]gfWoIf hgn/ dgf]h kf08]nfO{ g]kfnL ;]gfsf] dfgfy{ dxf/yL bhf{ k|bfg ug'{x’Fb} . tl:a/ M rGb|snf If]qL, /f;;

नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतीय स्थल सेनाध्याक्ष जनरल मनोज पाण्डेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहति नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रपति भवन शितलनिवासमा सोमबार आयोजित विशेष अलंकरण समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले उनलाई मानार्थ महारथी दर्जाका साथै खड्ग प्रदान गरिन् ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा नेपालको पाँच दिवसीय भ्रमणका लागि सेनाध्यक्ष पाण्डे आइतबार नेपाल आएका हुन् । नेपाल र भारतबीच सन् १९५१ देखि एक–अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने प्रचलन छ । विसं २००७ मा भारतीय सेनाका फिल्ड मार्सल केएम करिअप्पालाई पहिलो पटक नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
विसं २०२६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाहले पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ सेना प्रमुखको सम्मान प्राप्त गरेका थिए । सोही प्रचलनको निरन्तरता स्वरुप राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्ष पाण्डेलाई सोमबार मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरेकी हुन् । हालसम्म भारतका २१ र नेपाली सेनाका १७ सेनापतिले उक्त सम्मान प्राप्त गरिसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्