इन्द्रजात्राको अवसरमा हनुमानढोका परिसरमा ठड्याउन भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१० चित्तापोल जंगलबाट काटेर ल्याइएको लिङ्गो «

इन्द्रजात्राको अवसरमा हनुमानढोका परिसरमा ठड्याउन भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१० चित्तापोल जंगलबाट काटेर ल्याइएको लिङ्गो

sf7df8f}F, !( ebf} . O{Gb|hfqfsf cj;/df xg’dfg 9f]sf kl/;/df 78ofpg eQmk’/sf] ;”o{ljgfos gu/kflnsf !) lrQfkf]n h+unaf6 sf6]/ rf/lbg cl3 ef]6f]lx6Ldf NofPsf] lnªuf] cfO{taf/ c;g, afns’df/L, O{Gb|rf]s x’Fb} xg’dfg9f]sf kl/;/ k’¥ofOb} . sf7df8f}+sf /fhf hok|sfz dNnsf] kfnfb]lv ;’? ePsf] dflgG5 . ljut jif{df h+unb]lv dfgGw/ ;d’bfosf u’7Lof/n] c/lgsf] /fhdfu{ x’Fb} tfg]/ Nofpg] ef]6flx6L;Dd Nofpg] k|rng /x]tfklg sf]le8 @)!( sf] dfxfdf/Lb]lv uf8Ldfkm{t ef]6flx6L;Dd k’¥ofpg] ul/Psf] 5 . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;; .

इन्द्रजात्राको अवसरमा हनुमानढोका परिसरमा ठड्याउन भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–१० चित्तापोल जंगलबाट काटेर ल्याइएको लिङ्गो आइतबार असन, बालकुमारी, इन्द्रचोक हुँदै हनुमानढोका परिसर पुर्‍याइँदै । विगत वर्षमा जंगलदेखि मानन्धर समुदायका गुठीयारले अरनिको राजमार्ग हुँदै तानेर भोटाहिटीसम्म ल्याउने प्रचलन रहे पनि कोभिड महामारीदेखि गाडीमार्फत भोटाहिटीसम्म पुर्‍याउने गरिएको छ । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्