शाक्यले विगत ३ दशकदेखि चित्र कोर्ने काम गर्दै आएका छन् । «

शाक्यले विगत ३ दशकदेखि चित्र कोर्ने काम गर्दै आएका छन् ।

afun’ª, ebf}+ !^ -/f;;_ lrq sf]b}{ lrqsf/ g]kfnL sf+u|];sf ;+:yfks ljkL sf]O/fnfsf] lrq sf]b}{ afun’ª gu/kflnsf j8f gDa/ @ sf lrqsf/ dl5Gb| zfSo . zfSo ljut #! jif{b]lv afun’ª lrq sf]g]{ sfd ub}{ cfpg’ ePsf] 5 . tl:a/ M 8Dd/ a’9f du/ afun’ª÷/f;;

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक वीपी कोइरालाको चित्र कोर्दै बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर २ का चित्रकार मछिन्द्र शाक्य । शाक्यले विगत ३ दशकदेखि चित्र कोर्ने काम गर्दै आएका छन् । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्