कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी–९ का स्थानीय भारतको कलौनाबाट मेलापात गरेर फर्किंदै । «

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी–९ का स्थानीय भारतको कलौनाबाट मेलापात गरेर फर्किंदै ।

ef/taf6 d]nfkft u/]/ kmls{b} dlxnf bf]wf/f rfFbgL, !% ebf} M s~rgk’/sf] bf]wf/f rfFbgL–( sf :yfgLo ef/tsf] snf}gfaf6 d]nfkft u/]/ kmls{+b} . oxfFsf :yfgLo x/]s jif{ ufO{j:t’sf] cfxf/fsf nflu ef/tsf] snf}gf eGg] :yfgdf d]nfkft hfg] u/]sf 5g . tl:a/ M dxfb]j cj:yL ÷/f;;

कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी–९ का स्थानीय भारतको कलौनाबाट मेलापात गरेर फर्किंदै । यहाँका स्थानीय गाईवस्तुको आहाराका लागि भारत जाने गरेका छन् । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्