सुनसरीको इनरुवामा सोमबार चौठचन्द्र पर्वको किनमेल गर्दै स्थानीय «

सुनसरीको इनरुवामा सोमबार चौठचन्द्र पर्वको किनमेल गर्दै स्थानीय

!, rf}7rGb| kj{ nlIft df6f]sf] ef8f ljlqm ub}{ Og?jf, !# ebf}+-/f;;_ . rf}7rGb| kj{sf] k”j{ ;+Wofdf ;f]daf/ ;’g;/L ;b/d’sfd Og?jf # l:yt ;f]daf/] xf6df kj{sf nflu df6f]sf] ef8f ljlqm ub}{ Ps Jokf/L / lsGb} pkef]Qmf tl:j/ M clhts’df/ emf, Og?jf

सुनसरीको इनरुवामा सोमबार चौठचन्द्र पर्वको किनमेल गर्दै स्थानीय । यो पर्व आज (मंगलबार) परेको छ । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्