पर्यटकीय गन्तव्यलाई असर नपर्ने गरी संरचना बनाउन जोड «

पर्यटकीय गन्तव्यलाई असर नपर्ने गरी संरचना बनाउन जोड

sf7df8f}F, ^ ;fpg . ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p88ogdGqL hLjg/fd >]i7, z’qmaf/ afn’jf6f/df ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p88og dGqfnon] cfof]lht jLkL sf]O/fnf /fli6«o k’/:sf/ @)&* ;dk{0f ;df/f]xdf ;Daf]wg ub}{ . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई असर नपर्ने गरी विकास निर्माण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमवार ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) को वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालालाई वर्षभर नै पर्यटकहरु आउने पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउनुपर्ने बताए । उनले वर्षभर नै नेपाल पर्यटकहरुका लागि खुला छ भन्ने कुराको प्रचार गरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले विदेशमा रहेका हरेक नेपालीहरुले कम्तिमा एक जना विदेशीलाई नेपाल घुम्न जाऔँ भन्ने वतावरण सिर्जना गर्ने अभियान थालेको बताए । उनले सरकार पर्यटन क्षेत्रलाई थप विकसित र आकर्षित गरेर प्रवद्र्धन गर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अघि बढीरहेको बताए । उनले सरकार ट्रेकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, आकर्षित र प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले विकासको कारणले ट्रेकिङ रुटहरुमा पनि असर भइरहेको भन्दै यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आगामी कदम चाल्ने बताए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र संघीय जनप्रतिनिधिबीचमा व्यापक छलफल गरेर नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा असर नपर्ने गरेर विकासका काम अघि बढाउने गरी विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्