बाह्र वर्षदेखि अलपत्र रहेको लम्सुवाघाटको पुल «

बाह्र वर्षदेखि अलपत्र रहेको लम्सुवाघाटको पुल

afx| jif{b]lv cnkq cj:yfdf /x]sf] nD;’jf3f6sf] k’n ef]hk’/, @@ ;fpg M afx| jif{b]lv cnkq cj:yfdf /x]sf] ef]hk’/ / ;ªv’jf;ef hf]8g] nD;’jf3f6sf] k’n . lgdf{0fdf l9nfO{ ePkl5 lgdf{0f sDkgL;Fusf] 7]Ssf ;Demf}tf tf]l8Psf] ;8s l8lehg sfof{no t’lDnª6f/n] hgfPsf] 5 . :jR5Gb lgdf{0f sDkgLn] lj;+ @)^& df lgdf{0f ;’? u/]sf] k’n ;Demf}tfcg’;f/ lj;+ @)&) df ;Sg’ kg]{ lyof] . k’n lgdf{0fdf xfn;Dd ? tLg s/f]8 *% nfv vr{ eO;s]sf] sfof{non] hgfPsf] 5 . ca k’nnfO{ k”0f{tf lbg gofF af]nkq cfXjfg ul/g] sfof{nosf] egfO 5 . tl:a/ M o’j/fh lji6÷/f;;

१२ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको भोजपुर र संखुवासभा जोड्ने लम्सुवाघाटको पुल । निर्माणमा ढिलाइ भएपछि निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारले जनाएको छ । स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले वि.सं २०६७ मा निर्माण सुरु गरेको पुल सम्झौताअनुसार वि.सं २०७० मा सक्नु पर्ने थियो । पुल निर्माणमा हालसम्म तीन करोड ८५ लाख खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । अब पुललाई पूर्णता दिन नयाँ बोलपत्र आह्वान गरिने कार्यालयको भनाइ छ ।
तस्बिर : युवराज विष्ट/रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्