Logo

सडकको स्तरवृद्धि गर्न पर्खाल लगाउँदै कामदार

afx| jif{b]lv cnkq cj:yfdf /x]sf] nD;’jf3f6sf] k’n ef]hk’/, @@ ;fpg M afx| jif{b]lv cnkq cj:yfdf /x]sf] ef]hk’/ / ;ªv’jf;ef hf]8g] nD;’jf3f6sf] k’n . lgdf{0fdf l9nfO{ ePkl5 lgdf{0f sDkgL;Fusf] 7]Ssf ;Demf}tf tf]l8Psf] ;8s l8lehg sfof{no t’lDnª6f/n] hgfPsf] 5 . :jR5Gb lgdf{0f sDkgLn] lj;+ @)^& df lgdf{0f ;’? u/]sf] k’n ;Demf}tfcg’;f/ lj;+ @)&) df ;Sg’ kg]{ lyof] . k’n lgdf{0fdf xfn;Dd ? tLg s/f]8 *% nfv vr{ eO;s]sf] sfof{non] hgfPsf] 5 . ca k’nnfO{ k”0f{tf lbg gofF af]nkq cfXjfg ul/g] sfof{nosf] egfO 5 . tl:a/ M o’j/fh lji6÷/f;;

सडकको स्तरवृद्धि गर्न पर्खाल लगाउँदै कामदार : स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–८ स्थित डुम्रीकोट–मिर्दी सडकखण्डको बिपीचोकमा सडक स्तरवृद्धिका लागि पर्खाल लगाउँदै कामदार । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्