कैलालीको भजनी नगरपालिकामा पर्ने कान्द्रा नदीमा डुंगाको सहायतामा नदी वारपार गर्दै स्थानीय । «

कैलालीको भजनी नगरपालिकामा पर्ने कान्द्रा नदीमा डुंगाको सहायतामा नदी वारपार गर्दै स्थानीय ।

8’Ëfs} e/df jf/kf/ ehgL @) ;fpg M s}nfnLsf] ehgL gu/kflnsfdf kg]{ sfG›f gbLdf 8’Ëfsf] ;xfotfdf gbL jf/kf/ ub}{ :yfgLo . P3f/ jif{b]lv lgdf{0ffwLg kSsL k’n gaGbf :yfgLox? gbLdf hf]lvd df]n]/ 8’Ëfd} ;jf/ ug{ afWo 5g . tl:a/ M emngfy vgfn÷/f;;

कैलालीको भजनी नगरपालिकामा पर्ने कान्द्रा नदीमा डुंगाको सहायतामा नदी वारपार गर्दै स्थानीय । ११ वर्षदेखि निर्माणाधीन पक्की पुल नबन्दा स्थानीय नदीमा जोखिम मोलेर डुंगामै सवार गर्न बाध्य छन् । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्