Logo

अनधिकृत नदी दोहनले खतरामा बागमती

cglws[t gbL bf]xgn] vt/fdf jfUdtL sf7df8f}F, @ ;fpg M uf]s0f]{Zj/ / sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsf–$ 8fF5Ldf cglws[t ?kdf y’kfl/FPsf] afn’jf . /fhwfgLsf gbLaf6 afn’jf lgsfNg /f]s nufOP klg uf]s0f]{Zj/ / sfu]Zj/L dgf]x/f gu/kflnsfsf] aLr eP/ aUg] jfUdtLaf6 b}lgs afn’jf lgsflnG5 . o;tkm{ clwsf/ ;DkGg jfUdtL ;Eotf PsLs[t ljsf; ;ldltnufot ;/f]sf/ ePsf lgsfosf] Wofg hfg;s]sf] 5}g . tl:a/M k”0f{k|;fb ld>÷/f;;

गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–४ डाँछीमा अनधिकृत रूपमा थुपारिएको बालुवा । राजधानीका नदीबाट बालुवा निकाल्न रोक लगाइए पनि गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको बीच भएर बग्ने बागमतीबाट दैनिक बालुवा निकालिन्छ । यसतर्फ अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्