Logo

काठमाडौंको भद्रकालीस्थित स्टुडियोमा श्रव्यदृष्य सेवा शुभारम्भ गर्दै

sf7df8f}F, ! ;fpg . ;~rf/ tyf ;”rgf k|ljlwdGqL 1fg]Gb|axfb’/ sfsL{ /fli6«o ;dfrf/ ;ldlt -/f;;_åf/f ;’? ul/Psf] >Job[io ;]jfsf] cfOtaf/ z’ef/De ug'{x’Fb} . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौंको भद्रकालीस्थित स्टुडियोमा आइतबार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को श्रव्यदृष्य सेवा शुभारम्भ गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । २०१८ फागुन ७ गतेदेखि सेवा सुरु गरेको राससले ६ दशकपछि अडियो/भिडियो सेवा सुरु गरेको हो । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्