झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–१ स्थित कमल खोलामा बाढी «

झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–१ स्थित कमल खोलामा बाढी

Iflt Go”gLsf/0f ug{ lgdf{0f ul/Psf] afF;sf] kfOlnª bds,@^ c;f/ M emfkfsf] lzj;tfIfL gu/kflnsf– ! l:yt sdn vf]nfdf cfPsf] af9Lsf sf/0f x’g] s6fgnfO{ Go”gLs/0f ug{ lgdf{0f ul/Psf] afF;sf] kfOlnª . tl:a/M o1/fh cfªb]Da]÷/f;;

झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–१ स्थित कमल खोलामा आएको बाढीका कारण हुने कटान न्यूनीकरण गर्न निर्माण गरिएको बाँसको पाइलिङ । तस्बिरः रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्