सडकको बालुवा किनारा लगाइँदै «

सडकको बालुवा किनारा लगाइँदै

;8ssf] afn’jf lsgf/f nufOFb} vnËf, @@ c;f/ M s0ff{nL /fhdfu{ ;8s v08cGtu{t h’Dnfsf] ltnf ufpFkflnsf– ! /f/fdf ltnf gbL dfly lgdf{0f x’g nfu]sf] kSsL k’ndf k|of]u x’g] afn’jfnfO{ ;8s lsgf/df nufpFb} 8f]h/ . tl:a/ M ljho /fjt÷/f;;

कर्णाली राजमार्ग सडक खण्डअन्तर्गत जुम्लाको तिला गाउँपालिका–१ रारामा तिला नदीमाथि निर्माण हुन लागेको पक्की पुलमा प्रयोग हुने बालुवालाई सडक किनारमा लगाउँदै डोजर । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्