Logo

वडा कार्यालय र टोल विकास समितिले बनाइदिए अस्थायी टहरा

c:yfoL 6x/df klx/f] lj:yflkt kl/jf/ vf]6fª, @) c;f/ M j8f sfof{no / 6f]n ljsf; ;ldltn] agfO lbPsf] c:yfoL 6x/fdf a;]sf lbQm]n ?kfsf]6 dem’jfu9L gu/kflnsf–!@ hfnkfsf klx/f] lj:yflkt kl/jf/ . bz :yfgLo tx /x]sf] lhNnfdf xfn;Dd klx/f]sf sf/0f gf}F 3/ lj:yflkt ePsf 5g eg], @# 3/ pRr hf]lvddf k/]sf 5g . tl:a/ M s]bf/ du/÷/f;;

वडा कार्यालय र टोल विकास समितिले बनाइ दिएको अस्थायी टहरामा बसेका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१२ जालपाका पहिरो विस्थापित परिवार । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा हालसम्म पहिरोका कारण नौँ घर विस्थापित भएका छन भने, २३ घर उच्च जोखिममा परेका छन । तस्बिर ः केदार मगर/रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्