म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ मंगलाघाटमा टोल सुधार समितिका पदाधिकारी सडक सरसफाइ गर्दै । «

म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–७ मंगलाघाटमा टोल सुधार समितिका पदाधिकारी सडक सरसफाइ गर्दै ।

6f]n ;’wf/ ;ldlt ;8sdf ;/;kmfO h’6] un]ZJf/, !* c;f/ M DofUbLsf] a]gL gu/kflnsf– & dËnf3f6sf] dËnf 6f]n ;’wf/ ;ldltsf kbflwsf/L ;8ssf] ;/;kmfO h’6] . tl:a/ M w|’j;fu/ zdf{÷/f;;
प्रतिक्रिया दिनुहोस्