नदी नियन्त्रण गरिँदै «

नदी नियन्त्रण गरिँदै

gbL lgoGq0f sfo{ ul/Fb} l;Gw’kfNrf]s, !^ c;f/M af9Ln] Iflt k’¥ofPsf] d]nDrL k’nahf/df gbL lgoGq0fsf] sfo{ ul/Fb} . tl:a/Mb]j/fh ;’j]bL÷/f;;
बाढीले क्षति पु¥याएको मेलम्ची पुलबजारमा नदी नियन्त्रणको कार्य गरिँदै । तस्बिरःदेवराज सुवेदी/रासस

बाढीले क्षति पु¥याएको मेलम्ची पुल बजारमा नदी नियन्त्रणको कार्य गरिँदै । तस्बिर : रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्