तनहुँको व्यास नगरपालिकामा वितरणका लागि राखिएको कम्पोस्ट विन । «

तनहुँको व्यास नगरपालिकामा वितरणका लागि राखिएको कम्पोस्ट विन ।

sDkf]i6 ljg bdf}nL, !% c;f/ M tgx’Fsf] Jof; gu/kflnsfdf ljt/0fsf nflu /flvPsf] sDkf]i6 ljg . s’lxg] kmf]x/d}nf Joj:yfkg ub}{ dn agfpg / sf};Lv]tL k|j4{gsf nflu ;j{;fwf/0fnfO{ sDkf]i6 ljg ljt/0fsf] tof/L ul/Psf] 5 . tl:a/ M s[i0f Gof}kfg]÷ /f;;
कुहिने फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दै मल बनाउन र कौसीखेती प्रवद्र्धनका लागि सर्वसाधारणलाई कम्पोष्ट विन वितरणको तयारी गरिएको छ । तस्बिर ः कृष्ण न्यौपाने/रासस

कुहिने फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दै मल बनाउन र कौसीखेती प्रवद्र्धनका लागि सर्वसाधारणलाई कम्पोस्ट विन वितरणको तयारी गरिएको छ । तस्बिर ः रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्