फुटपाथमा एक सय रुपैयाँसम्मका चस्मा पाइन्छ । «

फुटपाथमा एक सय रुपैयाँसम्मका चस्मा पाइन्छ ।

काठमाडौंको मखन गल्लीमा चस्मा बिक्रीमा बसेकी व्यापारी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्