प्रहरी र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको संयुक्त आयोजना «

प्रहरी र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको संयुक्त आयोजना

nfu’cf}ifwlj?4 xft] k’l:tsf ljt/0f hfh/sf]6, !# c;f/ M k|x/L / :jf:Yo ;]jf sfof{nosf ;+o’Qm cfof]hgfdf e]/L gu/kflnsf–# l:yt lqe’jg dfWoflds ljBfno yfKn]df cWoog/t sIff ( / !) sf ljBfyL{nfO{ nfu’cf}ifw pTkfbg, ;]jg, laqmLljt/0f tyf cf];f/k;f/, b’?kof]u lgoGq0f, xfgLsf ljifodf hfgsf/L;DaGwL xft] k’l:tsf ljBfyL{nfO{ ljt/0f ub}{ dlxnf k|x/L . tl:a/ M x]dGt s];L÷/f;;
लागुऔषधविरुद्ध हाते पुस्तिका वितरण जाजरकोट

प्रहरी र स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–३ स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय थाप्लेमा अध्ययनरत कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीलाई लागू औषध उत्पादन, सेवन, बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार, दुरुपयोग नियन्त्रण, हानीका विषयमा जानकारीसम्बन्धी हाते पुस्तिका वितरण गर्दै महिला प्रहरी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्