तयारी जुजु धौको «

तयारी जुजु धौको

efbufpF, ( c;f/ M bxL agfpg b”w pdfNb} dlxnf eQmk’/ gu/kflnsf–*, lnjfnLdf bxL agfpg b”w pdfNb} Joj;foL . eQmk’/df pTkfbg ul/g] h’ h’ wf}sf] dfu pRr 5 . tl:a/M nIdL uf?÷/f;;

भक्तपुर नगरपालिका–८ लिवालीमा दही बनाउन दूध उमाल्दै व्यवसायी । भक्तपुरमा उत्पादन गरिने जुजु धौको माग उच्च छ । तस्बिर : लक्ष्मी गारु/ रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्