नेपाल स्काउटको ७१औं स्थापना दिवस «

नेपाल स्काउटको ७१औं स्थापना दिवस

v’nfd~rdf ;/;kmfO ub}{ ljBfyL{ s~rgk’/, % c;f/ M g]kfn :sfp6sf] &!cf}F :yfkgf lbj;sf] cj;/df cfOtaf/ z’SnfkmfF6f gu/kflnsfsf] emnf/L ahf/l:yt v’nfd~rdf ;/;kmfO ub}{ ljBfyL{ . tl:a/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?÷ /f;;
खुलामञ्चमा सरसफाइ गर्दै विद्यार्थी कञ्चनपुर, ५ असार : नेपाल स्काउटको ७१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आइतबार शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारी बजारस्थित खुलामञ्चमा सरसफाइ गर्दै विद्यार्थी । तस्बिर : राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/ रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्